XIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking Sneakers

XIANGGUAN Man Beach Aqua Shoes Men Trekking Trainers Mesh Gray Summer Water Sports Boating Wading Shoe Outdoor Walking Sneakers

0% of buyers enjoyed this product! 0 orders
List price:
46.19 €
Price:
24.94 €

Product Description

(1) Lo que ves es lo que obtienes, nuestros productos son todos de china original de la marca de fábrica. todos ellos son de primera calidad.

(2)Enviamos los zapatos sin box. Razones de la siguiente manera:

a. sobre la Base de una gran cantidad de experiencia, la mayoría de las cajas de zapatos son roto cuando los compradores reciben ellos debido al largo y viaje diferente.

b. Si enviamos los zapatos con las cajas, el peso será más pesado, por lo que muchos compradores tienen pagar impuestos.

queremos que nuestros compradores sólo gastar menos dinero para conseguir el mismo producto.

c. Los Compradores se preocupan los zapatos en lugar de cajas. vamos a poner los zapatos en mucho más ligero y más seguro material en cada paquete.

nos aseguramos de que nuestros compradores recibirán en buenas condiciones.

USD 79.99/pieceUSD 74.99/pieceUSD 89.99/pieceUSD 87.99/pieceUSD 79.99/pieceUSD 84.99/pieceUSD 77.99/pieceUSD 83.99/piece

(1)Carta Del tamaño:CM = Longitud Del Pie,1 cm = 0.39 pulgadas. por ejemplo: 23.5 cm * 0.39 = 9.165 pulgadas.

(2) nota Bondadosa: como vendedor respinsible, recomendamos a nuestros compradores medir su pie para asegurarse de que usted elija el tamaño correcto.

en términos generales, nuestros clientes están satisfechos con nuestro tamaño.

sin embargo, no podemos garantizar 100% de los clientes pueden caber los zapatos por el tamaño individual.

por lo tanto, no podemos ser responsables de los casos especiales en el tamaño. asegúrese de ponerse de pie, no juego, al tomar la medida.

(3) ¿ Cómo medir Longitud de pie?

una. Preparar un papel en blanco y Poner el pie en el papel en blanco.

b. Marque el final del talón y la punta de su dedo más largo.

c. Measure la longitud con una regla y averiguar el tamaño de debajo carta.

d. Por ejemplo: si su longitud de pies es 23.5 cm, entonces usted debe elegir el tamaño us4.

(4) Propuesta:

nota bondadosa:

recuérdese por favor que debido a los efectos luminosos y la configuración de contraste de brillo del monitor, etc,

el tono de color de la foto del web site y al artículo real podríaser ligeramente diferente. Por Favor entendiendo.

nota bondadosa:

recuérdese por favor que debido a los efectos luminosos y la configuración de contraste de brillo del monitor, etc,

el tono de color de la foto del web site y al artículo real podríaser ligeramente diferente. Por Favor entendiendo.

(1) Súper transpirable y cómodo de malla de Lycra: Vamp utiliza de alta calidad y de alto grado transpirable Lycra tela de malla para mantener los pies 360 grados en fresco seco. sino que también tiene una buena permeabilidad, luz, suave, cómodo y antibacteriano, etc.

(2) Marca XIANGGUAN logo: Marca XIANGGUAN logotipo grabado está decorado en el zapato del cuerpo a ser más de moda. son de la marca de fábrica grande para disfrutar de buena calidad.

(3) Excelente tecnología de costura: materiales de Alta calidad, excelente mano de obra y sensación cómoda del pie son esta marca requisitos consistentes. cada par de zapatos se hace a través de procesos de varios canales y cada zapato pasos refleja la excelente tecnología de costura de confort.

(4) Absorción de Choque MD + Suelas De Goma: Alta elasticidad secundaria garantiza que los zapatos MD hermosa y mejorar en gran medida la comodidad de los zapatos en sí al mismo tiempo. que lleva al igual que sobre el algodón para estar cómodo. una combinación de los recursos naturales y usar-resistencia de goma asegura en gran medida el tiempo de uso de la zapatilla. es un arte raro entre los zapatos de diseño.

XIANG GUAN es un liderazgo de China al aire libre marca. Nuestra empresa está especializada en la producción de zapatos de montaña y zapatos al aire libre. XIANG GUAN Products Company Limited está afiliada a la Putian Viajero Al Aire Libre Outdoor Products Company Limited. Our empresa fue fundada en 2006 y nuestra empresa se compone de la empresa China al aire libre legendario capítulo con saludable tasa compuesta de crecimiento anual de más de 50% en los últimos años. Nuestra naturaleza no cambia incluso después de años de viento y lluvia! después de muchos años de formación y desarrollo, XIANG GUAN Marca ha estado pegando al defensor de la protección del medio ambiente al aire libre y llamadas para los amantes del aire libre para siempre prestar atención a la protección del medio ambiente cuando se disfruta de las actividades al aire libre. Sobre la base de este concepto, cada pieza de productos al aire libre de XIANG GUAN Marca se hace con materiales respetuosos del medio ambiente para reducir al mínimo el impacto de las actividades humanas en la naturaleza!

(1) Nos accpet muchos métodos del pago en aliexpress,

tal como Alipay, Visa, Master Card, T/T, Webmoney, Moneybookers, Boleto, Western Union y así sucesivamente.

usted puede elegir un método que es el más conveniente para usted.

para proteger sus intereses, su pago será ejercida provisionalmente por aliexpress, y no se dará a conocer a nosotros hasta que reciba su pedido.

(2) si hay alguna pregunta sobre el pago, por favor comunicarse con nosotros o el mensaje nosotros, le daremos usted información más directa.

(1) Tiempo de Transformación Del Artículo:

por lo General, vamos a Enviar sus artículos en el plazo de un día después de la confirmación del pago, sin resto el fin de semana.

pero si algunos están fuera de stock o mal tiempo, etc otras razones, nos pondremos en contacto con usted en la primera vez,

entonces usted puede seguir esperando o cambiar otros colores/estilo a sustituir o reembolsar.

(2) costo de Envío:

para la Mayoría de los países, todo lo que hay de envío libre por el poste de china, correos de hong kong o el epacket (método de envío por defecto es el envío libre).

pero si usted necesita otros más adaptarse a su requisito, sólo tienes que elegir, necesita añadir poco dinero.

el Envío Del tecleo y la lengüeta del pago en la página de detalles del producto, y usted verá los detalles de la entrega.

usted puede calcular coste de envío entrando lainformación requerida.

(3)tiempo en tránsito: el tiempo de Tránsito varía con diversos métodos del envío es diferente.

por favor Tenga En Cuenta: el Tiempo de Entrega es sólo para referencia, debido a ciertos humanos o por causas naturales, puede ser ya.

(4) A Continuación se Muestra la información de tiempo de entrega que utilizar el poste de china de china a diferentes países.

ejemplo para el zapatonave por el Poste de China:

cuando usted recibe las mercancías, examínelo por favor inmediatamente para ver si coincide con la descripción de nuestra oferta.

si algo no es satisfactoria, por favor, póngase en contacto con nosotros para resolver el problema.

la mayor parte del tiempo, es simplemente un malentendido que estaremos encantados de corregir o compensar la próxima vez.

si usted quiere intercambiar los artículos recibidos, usted debe comunicarse con nosotros dentro de 7 días de la recepción de su pedido.

y usted debe pagar los honorarios adicionales del envío contraídos y los artículos vueltos se deben mantener en su estado original.

su satisfacción, nuestra búsqueda. dejaremos retroalimentación positiva a todo el comprador cuando la orden acabada,

si está satisfecho con nuestros productos y servicio, por favor déjenos una regeneración de 5 estrellas.

si usted tiene un problema o pregunta acerca de su transation, por favor póngase en contacto con nosotros antes de dejar cualquier tipo de regeneración.

1-4 estrellas retroalimentación no podría solucionar cualquier problema.somos vendedor honesto, por favor, hagamos el respeto por los demás.

todos los correos electrónicos serán contestados dentro de 1 día laboral.

si usted no recibe nuestra respuesta. le rogamos volver a enviar su correo electrónico o complait a nuestro manager.

debido a que su regeneración de 5 estrellas es muy importante para nuestro desarrollo de negocio,

sinceramente te invitamos a dejar 5 estrellas regeneración para nosotros, será apenas le tarda 1 minuto. gracias!

(1) ¿ Cómo poner orden:

(2) ¿ Por Qué elegir nosotros:

a. MR. GUO es proveedor profesional de comercio electrónico en China.

tenemos un equipo perfecto y dedicados al comercio internacional durante muchos años.

nuestra empresa al por mayor zapatos de Fútbol, zapatos Corrientes, zapatos de Baloncesto, zapatos de Skate, Jerseys, Bolsos, gafas de Sol, ropa…

b. Nuestro negocio credo: con nuestro clientes la rentabilidad y el crecimiento saludable.

c. Nuestros principios de servicio: la satisfacción del cliente es nuestro mayor éxito.

ofrecemos un servicio Gratuito y envío Rápido, precio competitivo, de calidad superior, orden Combinada, orden de la mezcla y Envío de La Gota.

d. Nuestra garantía: Todos Los productos son 100% NUEVO y probado antes del envío. El Cliente satisfactorio es ETERNO TEAM objetivo final.

(3) Póngase En Contacto Con nosotros:

si usted tiene alguna pregunta acerca de un producto o un compra, por favor mensaje nosotros, le responderemos dentro de un par de horas.

si hay algo que podemos ayudarle, simplemente no dude en contactar con nosotros, le daremos el mejor servicio.

MR. GUO, su Fabricante y proveedor profesional, te esperaré todo el tiempo.

(1) Q: ¿ sus productos envío libre?

r: Sí, por supuesto. son envío gratis.

(2) Q: ¿ hay número de seguimiento para mis artículos?

r: Sí, enviamos cada orden con su Número de seguimiento.

(3) Q: ¿ este producto viene con el paquete al por menor?

r: Sí, por supuesto, querido amigo.

(4) Q: ¿ soy revendedor, Yo quisiera comprar muchos pedazos de su artículo, ¿ cuál es el precio al por mayor?

r: Estimado amigo, somos vendedor sincero, corazón para hacer precio al por mayor y me encantaría ofrecer free express.

así que si usted quiere hacer al por mayor precio, entonces por favor póngase en contacto conmigo a tiempo.

(5) Q: Si Me ordenó hoy, ¿ cuándo usted enviará el paquete?

A: hacemos Just-In-Time de Porte, los paquetes serán enviados hacia fuera dentro de 1 días tan pronto como se complete el pago.

sin embargo, por favor nota bondadosa:

el pago efectuado por el Boleto tarda más tiempo para llegar a la plataforma Alipay (cerca de 5 días laborables),

que nos hace no enviar los paquetes a cabo inmediatamente. Please entienden amablemente.
(6) Q: ¿ Por Qué se ejecuta tanto tiempo de entrega,… no He recibido mi artículo?

r: Estimado amigo, por favor nota bondadosa:

el paquete enviado por el poste de china no se llaman a su puerta directamente, pero a su oficina de correos local.

así que por favor comuníquese con el secretario de la oficina de correos a tiempo una vez que el artículo se deliveried.

yo creo que, juntos, podemos sentar cabeza ningún problema.

que ambos lados explorar qué problemas nos unen en lugar de belaboring aquellos problemas que nos dividiremos.

su Bondad será muy apreciada!

(7) Q: ¿ usted tiene más modelos para elegir?

r: Sí, por supuesto, sólo en contacto con nosotros, le podemos mostrar más modelos para usted. Thanks you!

(8) Q: tengo más preguntas, ¿ qué debo hacer?

r: por favor mensaje nosotros, le responderemos dentro de unas pocas horas. gracias usted!

Packaging Details

Unit Type: 
 pieza
Our store ships to more than 200 countries and you can enjoy free shipping on all items sold on demo5.aliplugin.es
Estimated Delivery Time is 7-30 business.

Note: The delivery time mentioned above does not include order processing time that usually varies from 1 to 3 days.
Different items have their own processing time, which is what we cannot control. But what we can do is try the best to let you receive your items as soon as possible.

The following cases should be taken into consideration regarding shipping times:
  • Weight and dimensions of a package
  • Place of Dispatch
  • Destination
  • Freight
Average Star Rating:
0 out of 5 ( 0 Ratings)

Feedback Rating for This Product

Positive (0%) 5 Stars (0)
4 Stars (0)
Neutral (0%) 3 Stars (0)
Neutral (0%) 2 Stars (0)
1 Stars (0)